Алсын хараа

Уур амьсгалын өөрчлөлт, нүүрстөрөгчийн зах зээлийн хөгжлийн Ололт төв нь байгаль орчны өндөр ёс зүйг эрхэмлэн, олон талын оролцоо, харилцан үр өгөөжтэй хамтын ажиллагаанд түшиглэсэн механизмыг хөгжүүлэх замаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулж, тогтвортой хөгжлийг бүтээлцэнэ.

Эрхэм зорилго

Өндөр ёс зүйг эрхэмлэсэн, анхдагч, сайн дурын нүүрстөрөгчийн зах зээлийн механизмыг хөгжүүлэх замаар үндэсний нийгэм, эдийн засгийн бүхий л салбар, байгууллагуудын уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, хүлцэх чадамжийг бэхжүүлнэ.

Бид хэн бэ

Төр, төрийн бус болон олон улсын байгууллагуудад уур амьсгалын өөрчлөлт, ногоон санхүүжилт, нүүрстөрөгчийн зах зээл, хүлэмжийн хийн тооцооллын талаарх бодлого, хэрэгжилтийн чиглэлээр мэдлэг, туршлага хуримтлуулсан, салбартаа нэр хүнд бүхий үндэсний болон гадны мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн хамт олон.

Үндсэн үйл ажиллагаа

• Уур амьсгалын өөрчлөлт, тогтвортой хөгжлийн стратеги, эрсдэл, нөлөөлөл, эмзэг байдлын талаарх судалгаа, үнэлгээ
• Нүүрстөрөгчийн зах зээлийн стандарт, арга зүй боловсруулах, бүртгэл, хяналтын тогтолцоо хөгжүүлэх
• Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын бодлого, төлөвлөгөө үнэлэх, боловсруулах
• Хүлэмжийн хийн ялгарал/шингээлтийн тооцоолол хийх
• Хөндлөнгийн үнэлгээ магадлагаа (Хэмжих, Тайлагнах, Баталгаажуулах) хийх
• Ногоон санхүүжилт, нүүрстөрөгчийн зах зээлийн төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх
• Чадавх бэхжүүлэхэд чиглэсэн сургалт, лекц зохион байгуулах

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай хуулийн төсөл: тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбаруудтай холбоотой асуудлууд

Үндэсний уур амьсгалын өөрчлөлтийн санхүүжилтийн үнэлгээ

Үндэсний Ил тод байдлын: Хэмжих, Тайлагнах, Нотлох тогтолцооны үнэлгээ

Нийслэлийн хэмжээнд ҮТХН-ийн биелэлтийг тайлагнахад чиглэсэн зөвлөмж

“Тэрбум мод” хөдөлгөөний хэрэгжилтийн бэлэн байдлын үнэлгээ зөвлөмж

Төслийн түвшинд хүлэмжийн хийн ялгарал, бууралтыг тооцоолох хэрэгсэл зөвлөмж

Image

ЧАДАВХ БЭХЖҮҮЛЭХ

Уур амьсгалын өөрчлөлт, тогтвортой санхүүжилт, төсөл хөтөлбөр боловсруулалт, нүүрстөрөгчийн зах зээлийн чиглэлэээр богино хугацааны чадавх бэхжүүлэх үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй
Image

ХАРААТ БУС ҮНЭЛГЭЭ, МАГАДЛАН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлэмжийн хийн тооллого, БОНЗ тайлан, нүүрстөрөгчийн төслийн үнэлгээ, хэрэгжилт, үр дүнг олон улсын шаардлагатай уялдуулан үнэлж, баталгаажуулах үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй
Image

ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ЯЛГАРЛЫН ТООЦООЛОЛ

Хүлэмжийн хийн ялгарлын тооллого, тооцоолол хийх, тайлан боловсруулах: (байгууллага, төслийн түвшинд) үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй
Image

НҮҮРСТӨРӨГЧИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЕХАНИЗМД ОРОЛЦОХ

Нүүрстөрөгчийн зах зээлийн механизм хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх (стандарт, арга зүй), карбон төсөл хөтөлбөр боловсруулах үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй
Image

НОГООН САНХҮҮЖИЛ, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ

Ногоон санхүүжилтийн бодлого төлөвлөгөө тодорхойлох, боловсруулах, олон улсын ногоон санхүүжилтийн сангуудад төсөл хөтөлбөр боловсруулах чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй
Image

БОНЗ-ЫН БОДЛОГО, ХЭРЭГЖИЛТ

Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний эрсдэл, нөлөөлөл, Байгаль орчин, нийгэм, засаглал (БОНЗ)-ын суурь үнэлгээ хийх, бодлого, төлөвлөгөө тодорхойлох, тайлан боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй