Үндэсний хүлэмжийн хийн ялгарал сая тон CO2e (2020)

Үндэсний хүлэмжийн хийн ялгарал бууруулах зорилт сая тон CO2e (2030)

Олон улсын уур амьсгалын өөрчлөлтийн санхүүжилт Монголд тэрбум USD (2017-2019)

Олон улсын нүүрстөрөгчийн сайн дурын зах зээлийн үнэлгээ тэрбум USD (2022)