Image

ХАМТРАХ ТАЛБАР

ОЛОЛТ Төв нь уур амьсгалын өөрчлөлт, нүүрстөрөгчийн зах зээлийн салбарт мэргэшсэн үндэсний анхдагч байгууллага бөгөөд уур амьсгалын өөрчлөлт, ногоон санхүүжилт, тогтвортой хөгжил, нүүрстөрөгчийн зах зээл, сэргээгдэх эрчим хүчний гэрчилгээ (REC) олгох, аудит хийх зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэх бодлого, хэрэгжилтийг үнэлэх, тодорхойлох, төсөл хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйлчилгээ, хамтын ажиллагааг үндэсний болон олон улсын төрийн, төрийн бус, иргэний зэрэг бүхий л талуудад санал болгож байна.  

Давуу тал: 

·         Өндөр ёс зүй 
·         Мэргэжлийн ур чадвар: чиглэл чиглэлийн, олон жилийн мэдлэг, туршлага 
·         Шинжлэх ухаан, шийдэлд төвлөрсөн, нөхцөл байдалд тохирсон арга зүй, ажлын арга барил 
·         Асуудалд цогцоор/дангаарчилсан байдлаар дүн шинжилгээ хийх чадамж 
·         Олон салбар, өргөн цар хүрээг хамарсан үндэсний болон олон улсын ажлын түншлэл, сүлжээ, хамтын ажиллагаа 
·         Олон улсын туршлага, идэвхи зүтгэл 
·         Бусад 

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийн хүрээнд санал болгож буй үйлчилгээ, хамтын ажиллагааны талбаруудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дэд цэсүүдээс үзэж танилцана уу.